Werken bij beslist.nl

Voor beslist.nl, het grootste online winkelcentrum, ontwikkelde Internetbureau Conkreet de vacaturesite werkenbij.beslist.nl. De vacaturesite is een maatwerk oplossing, ontwikkeld met behulp van Symfony, en voorzien van een maatwerk content management systeem. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met de externe vacaturebank Connexys, zodat de vacatures altijd actueel zijn, en de kandidaten direct op deze vacatures kunnen reageren.